Lottery

Mega Millions

Tuesday, Nov. 7

3, 11, 33, 42, 52 MB: 20

Friday, Nov. 10

13, 33, 59, 68, 70 MB: 8

Missouri Lotto

Wednesday, Nov. 8

12, 23, 30, 31, 36, 37

Saturday, Nov. 11

5, 7, 22, 24, 33, 36

Power Ball

Wednesday, Nov. 8

14, 21, 33, 39, 62 PB: 20

Saturday, Nov. 11

1, 12, 14, 24, 57 PB: 7