Lottery

MegaMillions

Tuesday, Nov. 8

5, 13, 29, 38, 5 MB: 23

Friday, Nov. 11

1, 5, 17, 37, 70 MB: 22

Missouri Lotto

Wednesday, Nov. 9

8, 15, 25, 35, 36, 39

Saturday, Nov. 12

4, 13, 23, 36, 39, 44

Power Ball

Wednesday, Nov. 9

7, 14, 24, 30, 57 PB: 7

Saturday, Nov. 12

16, 20, 44, 57, 58 PB: 6